We use cookies to give you the best experience possible. By continuing we’ll assume you’re on board with our cookie policy

Listahan Ng Mga Pananaliksik

essay
The whole doc is available only for registered users
  • Pages: 3
  • Word count: 746
  • Category:

A limited time offer! Get a custom sample essay written according to your requirements urgent 3h delivery guaranteed

Order Now

Listahan ng mga Pananaliksik
1. Pamagat : Information Technology and Firm Size
Patnugot : Albert Wenger
Posted November 2, 2012
continuations.com/post/3482468649/information-technology-and-firm-size-thesis Anotasyon : Mayroong iba’t ibang pangangailangan ang isang tao, katulad ng physical at human assets mayroon ding information assets. Kaya ayroong tinatawag na customer information center, isang firm na nagbibigay impormasyon sa mga tao.

2. Pamagat : Plan A Thesis – A analysis of the Information Technology attitudes, Cognitions, and Anxieties of Corporate Leaders at the Phillips Plastic Corporation Patnugot : James J. Janisse
Copyright : 2002
Lugar : University of Wisconsin-Stout
www2.uwstout.edu/content/lib/thesis/2002/2002janissej.pdf
Anotasyon : Itong pananaliksik na ito ay sinusuri and paguunawaan sa pagitan ng corporate leader at ITs. Ito’y nagtatanong ng mahigit isang daang pinagkukunan sa larangan ng negosyo, teknolohiya at kaisipan na maiiugnay sa kaalaman.

3. Pamagat : Research Paper: Information Security Technologies Patnugot : Benjamin L. Tomhave
Copyright : November 10, 2004
Lugar : New York
www.secureconsulting.net/Papers/218-Research-Paper-FINAL.pdf Anotasyon : Ito’y nagbibigay ng pangunahing kaisipan tungkol sa iba’t ibang teknolohiya, pero ang pangunahing focus ay ang pagsusuri ng teknolohiya sa modern information system and business context, kung papaano nakakatuon gnag pangngailangan sa negosyo habang tumutugon din sa Confidentiality, Integrity and Availability as a Countermeasure that Detects, Corrects and/or Protects.

4. Pamagat : Information Technology and World Economy
Patnugot : Jorgenson, Dale W. at Vu , Khuong M.
Copyright : December 1, 2005
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1945084##
Anotasyon : Sila’y naglaan ng pagsusuri sa output at input growth at productivity, Pero mas angat o dimnante ang input growth sa bansa. Ang ambag ng mga IT investors ay tumaas sa lahat ng rehiyon lalo na industrialized economies at Developing Asia. Ipinaliwanag din dito ang pagkakaiba ng per capita ng input at output, kaysa sa pagkakaiba nito sa productivity.

5. Pamagat : Technical Mathematics: Information Technology Patnugot : Robert D. Campbell, John C. Peterson, and Kathy Yoshiwara Copyright : 2000
www.maa.org/cupm/crafty/chapt18.pdf
Anotasyon : Information Technology ay isang bagong kurso na kinukuha sa kolehiyo. Karamihan sa mga trabaho ng IT kinakainlangan ng mathematical skills. Sa pagunlad ng mga IT, kasama na ang web-based environment, iminumungkahi ang pagfocus sa nonlinear thought processes, mathematical reasoning skills, and creative problem solving, kaysa sa ibang bahagi ng matematika. Samakatwid, sa pagtalakay ng akademikong matemetika sa mga estudyanteng kumukuha ng kursong IT hindi na kailangan ng advanced topic para sa kanila, and kailangan na lamang ay ang masusing magaaral sa elementary concept sa math subject ng ITs hayaan na mahasa sila rito.

6. Pamagat : Online vocabulary games as a tool for teaching and learning English vocabulary Patnugot : Florence W. M. Yip and Alvin C. M. Kwan
Copyright : 2006
Lugar : International Council for Educational Media
wiki.umd.edu/teamill/images/9/9f/Vicki’s_article.pdf
Anotasyon : Sinusuri dito ang kapakinabangan ng online games in vocabulary learning para sa mga undergraduate students. Nagkaroon din ng experiments ang mga mananaliksik dito at ang lumabas ay mas pabor ang mga estudyante sa ganoong klase ng pagaaral pati na din ang mga guro, pero kailangan din ng masusing pagbabantay sa mga ito.

7. Pamagat : Information Technology and the Challenge of Economic Development in Africa Patnugot : T.W. Oshikoya and M. Nureldin Hussain
www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/00157606-EN-ERP-36.PDF Anotasyon : Sa tumataas na globalized economy, isa ang Information
Technology sa nagtatakda ng pagtaas at paglawak ng mga firms at ng bansa. Ang pagtaas at sapat na kapakinabangan ay nalalaman sa paglawak ng information technology at kaalaman.

8. Pamagat : Information technology, Productivity , and Economic Growth in China Patnugot : Chee Kong Wong
Copyright : 2004
ideas.repec.org/p/uwa/wpaper/04-21.html#abstract
Anotasyon : Ipinapakita sa pananaliksik na ito na isa ang mga IT sa malaking bahagi ng magangat ng economiya ng China. Sa mga IT investments malaki ang naitutulong nito ssa pagunlad ng GDP ng China kaya sinasabing malaking bahagi ang mga ITs sa kanila.

9. Pamagat : Information Technology for Construction : Recent work and Future Directors Patnugot : Robert Amor, Martin Betts, Gustav Coetzee, et al. Copyright : 2002
eprints.qut.edu.au/8122/1/8122.pdf
Anotasyon : Ito ay naglalayong kumuha ng mga overall experiences galling sa mga aktibidad sa working commission sa pagaaral ng nasuring suliranin na sinabi sa reported work and seeking to elicit a vision of future IT – sinasabing maaaring magamit ito sa makabagong panahon ng pananaliksik.

10. Pamagat : Information Technology and Society
Patnugot : Michael Gutmann
Copyright : 2001
www.zurich.ibm.com/pdf/news/Gutmann.pdf
Anotasyon : Kilala na ang IT sa nakararami ngunit mayroon pa ring mali ang akala sa mga ito. Ang iba sabi na ang IT daw ay tungkol sa mga informatics, yung iba sabi tungkol sa hardware and software, pero ang tunay na depinisyon nito ay isang siyensya na naglalabas at nagpapasok ng mga impormasyon gamit ay ang mga computers.

Related Topics

We can write a custom essay

According to Your Specific Requirements

Order an essay
icon
300+
Materials Daily
icon
100,000+ Subjects
2000+ Topics
icon
Free Plagiarism
Checker
icon
All Materials
are Cataloged Well

Sorry, but copying text is forbidden on this website. If you need this or any other sample, we can send it to you via email.

By clicking "SEND", you agree to our terms of service and privacy policy. We'll occasionally send you account related and promo emails.
Sorry, but only registered users have full access

How about getting this access
immediately?

Your Answer Is Very Helpful For Us
Thank You A Lot!

logo

Emma Taylor

online

Hi there!
Would you like to get such a paper?
How about getting a customized one?

Can't find What you were Looking for?

Get access to our huge, continuously updated knowledge base

The next update will be in:
14 : 59 : 59