We use cookies to give you the best experience possible. By continuing we’ll assume you’re on board with our cookie policy

Filipino Translation of the Unclean Books by A. Burnett

essay
The whole doc is available only for registered users

A limited time offer! Get a custom sample essay written according to your requirements urgent 3h delivery guaranteed

Order Now

English

The Rev. Dr. W.F. Barry, himself a novelist, has set about to belabour novelists, and to enliven the end of a dull season, in a highly explosive article concerning “the plague of unclean books, and especially of dangerous fiction.” He says: “I never leave my house to journey in any direction, but I am forced to see, and solicited to buy, works flamingly advertised of which the gospel is adultery and the apocalypse the right of suicide.” One naturally asks oneself: “What is the geographical situation of this house of Dr. Barry’s, hemmed in by flaming and immoral advertisements and by soliciting sellers of naughtiness?” Dr. Barry probably expects to be taken seriously. But he will never be taken seriously until he descends from purple generalities to the particular naming of names.

If he has the courage of his opinions, if he genuinely is concerned for the future of this unfortunate island, he might name a dozen or so of the “myriad volumes which deride self-control, scoff at the Godlike in man, deny the judgment, and by most potent illustration declare that death ends all.” For myself, I am unacquainted with them, and nobody has ever solicited me to buy them. At least he might state where one is solicited to buy these shockers. I would go thither at once, just to see. In the course of his article, Dr. Barry lets slip a phrase about “half-empty churches.” Of course, these half-empty churches must be laid on the back of somebody, and the novelist’s back is always convenient. Hence, no doubt, the article Dr. Barry seeks for information. He asks “Will Christian fathers and mothers go on tolerating…,” etc. etc. I can oblige him. The answer is, “Yes. They will.”

Filipino

Si Rev. Dr. Barry, siya mismo bilang isang manunulat ay nagbababalak na suriin ang ibang manunulat at buhayin ang mapurok na kapanahunan, sa loob ng isang artikulong nakakapanambulat tungkol sa “Ang epidemya ng mga maduduming libro, at mas lalo na ang mga delikadong kwentong katha.” Sinabi niya: “Hindi ko iniwan ang aking bahay upang maglakbay sa kahit anong mang direksyon, sapagkat ako ang napuwersang tingnan, at ipamanhik ng perang pambili mga gawa na mahusay na nagpapahiwatig sa magandang balita ng Diyos na tungkol sa pangangalunya at sa pagkagunaw ng mundo, ang karapatan ng pagtitiwakal.” Natural na tanungin ang sarili: “Ano ba ang sitwasyong geograpikal ng bahay nito ni Dr. Barry, inilaylay ng nagningas at imoral na mga patalastas at pagmamanhik ng mga manininda ng kapilyuhan?” Si Dr. Barry ay sigurong inaasahan na siya ay taimtim na uunawaan.

Pero hindi siya kailan man seseryosin hanggang siya ay bumaba mula sa isang prinsipyo patungo sa partikular na pagpapangalan sa mga pangalan. Kung siya ay may lakas ng loob sa kanyang mga opinyon, kung siya ay totoong nagmamalasakit para sa kinabakusan ng sawing islang ito, siya ay siguro magpapangalan ng isang dozenang o higit pa ng mga “laksang mga bulto ang manlibak ng kontrol sa sarili, tumuya sa pagka – Diyos sa tao, itanggi ang paghusga, at ng pinaka epektibong larawan na magdedeklara ng kamatayan na tatapos sa sangkatauhan.” Para sa aking sarili, ako ay hindi kilala, at wala sino man ay ipamanhik para bilhin iyon. Baka ihayag na isa ay nagpamanhik para bilhin itong mga “shocker”. Ako ay pumunta doon agad para lang makita. Sa takbo ng kanyang artikulo, Dr. Barry ay nagsabi ng isang pahayag tungkol sa “kalahating ubos ang mga simbahan.”

English

Of course, these half-empty churches must be laid on the back of somebody, and the novelist’s back is always convenient. Hence, no doubt, the article Dr. Barry seeks for information. He asks “Will Christian fathers and mothers go on tolerating…,” etc. etc. I can oblige him. The answer is, “Yes. They will.”

Filipino

Mangyari pa, itong mga kalahating ubos na mga simbahan ay dapat mailagay sa likod ng sino man, at ang likod ng manunulat ay lagging akma. Kaya, walang pagaalinlangan, ang artikulo. Si Dr. Barry ay naghahanap ng impormasyon. Siya ay nagtanong “Ang mga Kristiyanong pari at madre ay ipapatuloy na tiisin …, atbp. atbp. Kaya ko siyang pagbigyan. Ang sagot ay “Oo. Gagawin nila.

Related Topics

We can write a custom essay

According to Your Specific Requirements

Order an essay
icon
300+
Materials Daily
icon
100,000+ Subjects
2000+ Topics
icon
Free Plagiarism
Checker
icon
All Materials
are Cataloged Well

Sorry, but copying text is forbidden on this website. If you need this or any other sample, we can send it to you via email.

By clicking "SEND", you agree to our terms of service and privacy policy. We'll occasionally send you account related and promo emails.
Sorry, but only registered users have full access

How about getting this access
immediately?

Your Answer Is Very Helpful For Us
Thank You A Lot!

logo

Emma Taylor

online

Hi there!
Would you like to get such a paper?
How about getting a customized one?

Can't find What you were Looking for?

Get access to our huge, continuously updated knowledge base

The next update will be in:
14 : 59 : 59